DỊCH VỤ: XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh của khách hàng. Hệ thống quản lý nội bộ này ngoài các nội dung khác sẽ bao gồm việc quản lý các vấn đề về tuân thủ, kế toán, nhân sự, mua sắm, v.v.