DỊCH VỤ: THƯ KÝ

Dịch vụ thư ký của chúng tôi bao gồm: 

(1) bảo quản và quản lý giấy tờ pháp lý của khách hàng; 

(2) hỗ trợ quá trình ký kết các chứng từ/tài liệu nội bộ; 

(3) chuẩn bị các tài liệu nội bộ (biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị, công văn gửi cơ quan nhà nước).