DỊCH VỤ: LAO ĐỘNG

Chúng tôi sẽ:

(1) tư vấn khách hàng mọi khía cạnh liên quan đến lao động;

(2) soạn thảo và đăng ký nội quy lao động;

(3) soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng lao động;

(4) hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động; và

(5) xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.