DỊCH VỤ: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong các giao dịch với bên thứ ba, chúng tôi sẽ soạn thảo và rà soát nhiều loại hợp đồng thương mại khác nhau (hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng quản lý và phát triển bất động sản, hợp đồng vay) cũng như hỗ trợ khách hàng đàm phán với các đối tác để đảm bảo những hợp đồng này được ký kết.