DỊCH VỤ: GIAO DỊCH MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

Các dịch vụ trọng yếu mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

(1) tư vấn cho khách hàng cấu trúc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp khả thi nhất dưới góc độ quy định pháp luật và thuế;

(2) thực hiện và phát hành báo cáo thẩm định;

(3) soạn thảo mọi tài liệu liên quan đến giao dịch cũng như hỗ trợ khách hàng đàm phán các tài liệu này với đối tác; và

(4) thực hiện các thủ tục hành chính để hoàn tất giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.