THÔNG TƯ MỚI VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành…