Site Loader
Báo giá
Suite 2.56, the PRINCE RESIDENCE, 19-21 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, Saigon, Vietnam

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (“Thông Tư 06”).

Thay thế Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014, Thông Tư 06 gồm một số thay đổi đáng kể về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (“TKVĐTTT”) và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (“TKVĐTGT”) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“DNVĐTNN”) thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, cụ thể như sau.

Thông Tư 06 xác định rõ hơn thế nào là một DNVĐTNN. Cụ thể, theo Điều 3.2, DNVĐTNN bao gồm:

  • Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập và nhà đầu tư nước ngoài đó phải xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư;
  • Doanh nghiệp có tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn hoặc doanh nghiệp thành lập mới theo luật chuyên ngành có tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đối tác công tư theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Thông Tư 06, những chủ thể sau đây phải mở TKVĐTTT:

  • DNVĐTNN;
  • Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; và
  • Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng đối tác công tư tại Việt Nam.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất tại Thông Tư 06 là quy định rõ ràng hơn loại giao dịch phải được thực hiện thông qua TKVĐTTT. Cụ thể, đối với giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa hai người không cư trú (đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ) hoặc giữa hai người cư trú, việc thanh toán không bắt buộc phải thực hiện thông qua TKVĐTTT. Trong khi đó, đối với giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa người không cư trú và người cư trú, việc thanh toán phải thực hiện thông qua TKVĐTTT, và các khoản thanh toán phải bằng Đồng Việt Nam.

Thông Tư 06 còn yêu cầu TKVĐTTT phải được đóng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2019, trong những trường hợp sau:

  • DNVĐTNN có tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dưới 51% vốn điều lệ;
  • Doanh nghiệp không bắt buộc phải xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư;
  • DNVĐTNN có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Đối với những trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần hoặc phần vốn trong DNVĐTNN phải mở TKVĐTGT để thực hiện các giao dịch thu chi. Lưu ý rằng việc đóng TKVĐTTT không bắt buộc đối với các doanh nghiệp đang sử dụng TKVĐTTT để nhận và hoàn trả khoản vay nước ngoài. Những doanh nghiệp này có thể tiếp tục dùng TKVĐTTT cho mục đích nhận và hoàn trả khoản vay nước ngoài theo quy định.

Post Author: IBL Global